Τι είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1317;

Η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 1317 μετά την έγκριση και την υιοθέτηση του από τον ΕΛΟΤ καθίσταται υποχρεωτική και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

Οι εναρμονισμένες πλέον εθνικές οδηγίες για την παθητική προστασία σε οδούς αφορούν στα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και συγκεκριμένα στις γενικές απαιτήσεις που αυτά πρέπει να ικανοποιούν καθώς και στα κριτήρια εφαρμογής τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 η επιλογή και ο σχεδιασμός των συστημάτων παθητικής ασφάλειας στηρίζεται στην γνώση των πραγματικών χαρακτηριστικών λειτουργιάς και συμπεριφοράς τους κατά την πρόσκρουση σε αυτά. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλλιώς κατηγορίες επίδοσης, πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η καταλληλότητα ενός συστήματος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης από φορέα πιστοποίησης και τον φάκελο του συστήματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5, τα οποία πρέπει να ζητούνται πάντοτε από τους αρμοδίους φορείς κατά την προμήθεια συστημάτων ασφάλειας.

Συνεπώς τα συστήματα που τοποθετούνται στα οδικά έργα, πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις δοκιμές που προβλέπονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

Η εταιρεία μας δρώντας πάντα με ηθική και κοινωνική ευθύνη εμπορεύεται μόνο προϊόντα που πληρούν τις ως άνω προδιαγραφές .